ARABIC | العربية

دروم سيركل ليست دورة للضرب على الطبل
وإنما هي حدث تبادلي إيقاعي للجميع
نحتفل بآلات إيقاعية عدة/ إيقاع وناس
الآلات موجودة مع إمكانية الحضور دون خبرة
تعالى واشترك معنا

BURMESE | မြန်မာစာ


ဆိုင္း๐ိုင္းသည္ ဗံုသင္တန္းမဟုတ္ပါ။
၄င္းသည္ စုေပါင္း ညီညြတ္မွ်တစြာ တီးခပ္ရေသာတူရိယာပစၥည္း ၿဖစ္ပါသည္။
အမ်ဳိးအမည္မတူေသာ တူရိယာပစၥည္းမ်ားကို စုေပါင္းေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္ရေသာ အစီအစဥ္ ၿဖစ္ပါသည္။
တီးခပ္ေဖ်ာ္ေၿဖသူမ်ားသည္ ဂီတပစၥည္း ယူလာစရာ မလိုပါ။
အေတြ ့အၾကံဳ မရွိေသးေသာ လူမ်ားလည္း င္ေရာက္ တီးခပ္နိုင္ပါသည္။
လာေရာက္ပါင္ဆင္ႏြဲဖို ့ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

CHINESE | 中文描述
鼓乐圈不是一个鼓乐课。
这是一个欢迎每个人来参与的,充满了互动和韵律的活动。
我们赞颂乐器、节奏和人民的多样性。
我们提供乐器。您无需任何经验。
来吧,和我们一起玩!

CROATIAN | HRVATSKI JEZIK
Drum Circle nije tečaj bubnjanja.
To je interaktivni, ritmički događaj namijenjen svima.
Mi slavimo raznolikost instrumenata, ritmova i ljudi.
Instrumenti stoje na raspolaganju. Prethodno iskustvo nije potrebno.
Dođi i bubnjaj s nama.

CZECH | ČEŠTINĚ
Drum Circle není výuka hry na buben. Jedná se o interkativní rytmickou akci, která je pro všechny.
Budeme slavit různost hudebních nástrojů, rytmů a lidí. Nástroje budou k dispozici. Předchozí zkušenost není
nutná.
Přijď mezi nas a zahraj si s námi!

DANISH | DANSK
Drum Circle er ikke et trommekursus.
Der er tale om en rytmisk event for alle.
Vi hylder instrumenternes, rytmernes og menneskernes mangfoldighed. Instrumenter stilles til rådighed. Der kræves ikke nogen forkundskaber.
Kom forbi og vær med!

DUTCH | NEDERLANDS
Een Drum Circle is geen gewone drumles.
Het is een interactieve ritmische belevenis voor iedereen. We vieren de diversiteit aan instrumenten, ritmen en mensen. Voor instrumenten wordt gezorgd. Geen eerdere ervaring is nodig.
Kom langs en speel mee!

ENGLISH
A Drum Circle is not a drum class. It is an interactive rhythmical event for everybody. We will celebrate the variety of instruments, rhythms and people. Instruments are provided. No previous experience is required. Come along and play with us!

FARSI | فارسی
.جمع تنبک نوازی کلاس طبل زنی نیست
این یک برنامه دست جمعی است که در آن انسانهای مختلف
با آلات موسیقی متفاوت
.ریتمهای متنوع را می نوازند
.آلات موسیقی در اختیار شما قرار داده خواهد شد
.اطلاعات قبلی برای موسیقی لازم نیست
.بیاید و در این مراسم شرکت کنید

FRENCH | FRANÇAIS
Un Drum Circle (cercle de tambours) n´est pas un cours de tambours. C´est un évènement interactif et rythmique pour tout le monde. Nous célébrons la diversité des instruments, des rythmes et des personnes. Les instruments sont mis à disposition. Il n’est pas nécessaire d’avoir des expériences précédentes. Allez, venez jouer avec nous!

GERMAN | DEUTSCH
Ein Drum Circle ist kein Trommelkurs. Es ist ein interaktives rhythmisches Event für alle. Wir feiern die Vielfalt von Instrumenten, Rhythmen und Menschen.
Instrumente werden gestellt. Vorerfahrungen sind nicht nötig. Komm vorbei und mach mit!

URDU | اردو
ڈرم سرکل ایک ڈرم کلاس نھیں ھے
.
یہ سب کے لئے ایک انٹرایکٹو ریدمکل ایونٹ ھے
ھم مختلف قسم کے موسیقی کے آلات ، ریدمز اور لوگوں سے لطف انگوز ھوں گے
موسیقی کے آلات مہیا کیے جائیں گے
کوئی گزشتہ تجربے کی ضرورت نھیں
! آؤاور ہمارے ساتھ کھیلو

HUNGARIAN | MAGYARUL
A Drum Circle nem egy dobverésitanfolyam.
Ez egy interaktiv ritmus élmény mindenki számára.
Együtt ünnepeljük a hangszerek sokoldaluságat, ritmust és embereket. A hangszereket bemutatjuk és ki lehet probálni. Elöismeret nem szükséges.
Gyere el és csináld velünk!

FRENCH | FRANÇAIS
Un Drum Circle (cercle de tambours) n´est pas un cours de tambours. C´est un évènement interactif et rythmique pour tout le monde. Nous célébrons la diversité des instruments, des rythmes et des personnes. Les instruments sont mis à disposition. Il n’est pas nécessaire d’avoir des expériences précédentes. Allez, venez jouer avec nous!

ITALIAN | ITALIANO
Un Drum Circle non è una lezione di percussioni.
E' un evento interattivo sul ritmo aperto a tutti.
Celebreremo la varietà di strumenti, di ritmi e di persone.Gli strumenti sono forniti dagli organizzatori.
Non è richiesta nessuna esperienza precedente.
Vieni avanti e suona con noi!

KOREAN | 한국말
드럼클레스는 드럼수업이 아닙니다. 모두에게 교감을주는 리듬이벤트입니다. 드럼을 통한 많은 가능성과 느낌, 리듬을 즐길수 있습니다.
악기는 벌써 준비되어있습니다. 경험도 필요없습니다. 한번들러서 같이 체험해 봐요!

POLISH | POLSKU
Drum Circle nie jest zwykłym kursem grania na bębnie. Drum Circle jest interaktywnym, rytmicznym wydarzeniem dla wszystkich. Różnorodność instrumentów, rytmów i ludzi! Instrumenty stoją do dyspozycji. Dotychczasowe doświadczenia nie są ważne. Przyjdźcie i grajcie z nami!

PORTUGUESE | PORTUGUÊS
Um Drum Circle não é um curso de tambor. É um curso interactivo e rítmico para toda a gente. Festejamos a diversidade dos instrumentos, dos ritmos e das pessoas. Instrumentos estão a vossa disposição no local. Não precisam ter conhecimentos anteriores. Aparecem e tocamos juntos!

ROMANIAN | ROMÂNǍ
Drum Circle nu este un curs de percuție, ci o manifestare interactivă, ritmică pentru toată lumea. Noi prezentăm o multitudine de instrumente, ritmuri și oameni. Instrumentele sunt puse la dispozițe, cunoștinte în prealabil nu sunt necesare.
Vino și participă împreună cu noi!

SLOWAKIAN | SLOVENSKOM
Drum Circle nie je žiadny kurz bubnovania.
Je interaktívny, rytmický a vhodný skoro pre všetkých. Oslavujeme rozmanitosť a mnohotvárnosť nástrojov, inštrumentov a ľudí. Nástroje budú každému k dispozícii, skúsenosti nie sú potrebné.
Jednoducho sa u nás zastav a vyskúšaj.

SPANISH | ESPAÑOL
Un Drum Circle (círculo de tambores) no es un curso de tambores. Es un evento interactivo y rítmico para todo el mundo. Celebramos la variedad de los instrumentos, los ritmos y las personas. Los instrumentos están puesto a disposición. No se necesita experiencia precedente. Venga, toca con nosotros!

SWEDISH | SVENSKA
En trumcirkel är inte en trumlektion. Det är en interaktiv rytmisk händelse för vem som helst. Vi firar en mångfald av instrument, rytmer och människor. Instrument tillhandahålls på plats, och ingen tidigare erfarenhet behövs. Häng med och spela med oss!

TURKISH | TÜRKÇE
Drum Circle bir davul kursu değildir. Herkesin katılabileceği ritmik bir etkinliktir. Enstrümanların, ritimlerin ve insanların çeşitliliğine adanmış bir kutlamada bulunuyoruz. Enstrümanları biz sunuyoruz.
Tecrübe gerekmez. Gel ve katıl!

Please feel free to share or copy. Something missing? Something wrong? I´m looking forward to your hints and translations in other languages.

Thank you to: Ann-Kristin Kröger | Beatriz Ilardia | Christoph Gottlob | Christopher Spencer | Dana Postova | Diethild Simon | Dorin Scripa | Dorota Nowak | Gitti Sardari | Ina Reihl | Jerko Pejkovic | Judith Neumeier | Katalin Ambrus-Huszar | Keyvan | Kirsten Hohn | Kristoffer Grönlund | Khurram Habib | Maarten Hupperets | Michael Wagner | Oliver Quast | Ossi | Philipp Cozzio | Sabine Landmesser | Shieun Lee-Cozzio | Sophia | Susanne Schiemenz | Tanja Roth | Yan Gao | Grafiken: flaggenbilder.de